Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Rok 1945 až 1989 

Jak to všechno začalo...                                                                    

Sepsat dějiny sboru dobrovolných hasičů naší obce nebude lehké a pravděpodobně se už nikdy nedozvíme všechny události, které se za tu řadu let přihodili. Jelikož se nám nedochovali skoro žádné písemnosti, tak nám nezbývá než pátrat pěkně od začátku ve všech možných archivech a kronikách. Zaznamenávat svědectví dosud žijících pamětníků a shromažďovat staré fotografie. Nebude to lehké, tak s chutí do toho a třeba se nám podaří najít tolik materiálů, že budeme jednou moci vydat publikaci o našem sboru. A historie je to opravdu pestrá, vždyť sbor byl založen za dob Rakouska Uherska. Prošel první Světovou válkou a zažil vznik Československa. Druhou Světovou válku a vystěhování německých obyvatel a příchod nových osídlenců. Nástup komunistů k moci a opětovný návrat ke svobodě. Dosti změn na tak krátkou dobu a dosti lidských osudů. Dějiny proto sepíšeme napříč politickým a náboženským přesvědčením a budeme vyzdvihovat, pouze hasičskou myšlenku.  

Ještě mě tak napadá, jak důležité je vše zaznamenávat a psát kroniku sboru a usnadnit tak našim nástupcům orientovat se v dobách minulých.

 

V zásadě můžeme dějiny sboru rozdělit do tří částí a to:

-         Od založení v roce 1890 až do roku 1945, kdy byl sbor zcela německý a nesl název „Freiwillige Feuerwehr Hosterlitz“

-         Od roku 1945 do roku 1989, kdy většina členů odešla a zůstalo jen pár jedinců udržující techniku v akceschopném stavu až do roku 2000.

-         Další kapitola je od Velikonoc roku 2000, kdy bratr Petr Procházka a bratr Vlastimil Kučera vzkřísili myšlenku obnovit SDH až do dnešních dnů. 

 

                Kopeček R.                                                                                                                                   

Rok 1890 až 1945

 

Kdo a kdy se zasloužil o vznik dobrovolných hasičů v naší obci nevíme, ale i přesto se nám podařilo najít nějaké informace, ze kterých si můžeme udělat obrázek o tehdejší době.

Původní hasičské skladiště se nacházelo v zadní budově staré radnice (ulice z náměstí na Mor. Krumlov) a to až do roku 1923 (v roce 1938 proběhla velkolepá přestavba radnice a původní skladiště již nelze najít) . V roce 1923 se hasiči přestěhovali do nové hasičské zbrojnice v blízkosti potoka, kde byla v nádrži dostatečná zásoba vody pro případ požáru. Hasičská zbrojnice zde vydržela, prakticky beze změn až do dnešních dnů (jen se jednou ubourala věž a jednou zase postavila). V prostorném skladišti se nacházela, na tehdejší dobu velice dobrá technika. Sbor vlastnil: parní stříkačku z Vídně, malou ruční stříkačku, velký posouvací žebřík vybavený pro koňské spřežení, vůz na hadice,  rozkládací žebříky, háky, lopaty atd., vůz se sudem na dopravu vody k požáru a mnoho dalšího. Při požáru byli povinni majitelé koní dávat k dispozici spřežení hasičskému sboru. V hasičském skladišti se také nacházela místnost sloužící jako učebna a vedle malí sklad. Aktivních hasičů míval sbor 35 až 40 a všichni byli vybaveni parádními uniformami, které nosívali vždy, když bývala  příležitost. Zejména při oslavách a procesí o Božím Těle. Každoročně sbor přádal hasičský ples , který byl hojně navštěvován a přinášel do spolkové pokladny slušný zisk. A tak mohla být v roce 1937 zakoupena přenosná motorová stříkačka zn. Fláder (stříkačka je dnes umístněná na stanici HZS ve Znojmě) Pro stříkačku byl v roce 1939 přestavěn a uzpůsoben starý parní vůz. Ruční pohon, parní kotel a komín byly odstraněny a v zadní části vozu byla dostavěna skříň s vysouvatelnou plošinou pro novou motorovou stříkačku.. dále byly po obou stranách vozu pořízeny lavičky a uprostřed držáky na žebříky a hadice, ty byly uskladněny také pod lavičkami pro rychlou manipulaci. Práce na voze vedl velitel pan Anton Frank, řemeslníci: zámečnictví Rudolf Florian, kovářské práce Huber Franz, stolařství Huber Josef a malířské práce Lang Franz. Ještě se nám dochovala fotografie ze svěcení motorové stříkačky z roku 1937 na ni je zachycen původní německý sbor. Kde je fotografie pořízena není známo, ale známe některá jména osob na fotografii. Takže žena uprostřed je kmotra stříkačky slečna Adelheid Denková a sní šest čestných dam. Velitel pan Anton Frank a jiní. Sbor takhle působil až do roku 1945. Jak si vedl sbor v předposlední den války, kdy byla naše obec částečně vybombardovaná nevíme. Víme však, jak dopadli hostěradičtí hasiči. Ti kteří nepadli v druhé Světové válce (převážně na straně německa), tak byli podle Benešových dekretů nuceni opustit naši obec. Zůstala po nich jen hasičská zbrojnice, vybavení, padesát pět let práce a tradice…

 

Obrazek

 

“Blahodárná je moc ohně, když jej člověk krotí a stráží.“        

  

--kgrhqyokpcfj-lo-km-bsyw5h6tfq--60_57.jpg

 

Rok 1945 až 1989

 

 

   …………… K poválečné obnově došlo až s přistěhováním osídlenců. V roce 1946 pracovali  ve sboru  tito členové - Nejedlý Antonín,-  Adam Ondřej, - Fiala Jan, - Novotný Josef, - Sedlák Jaroslav, - Palát  Bohumil.

První poválečná řádná valná hromada sboru se konala 26.1.1947 počet  členů k datu 31.8.1947 bylo 33 . V tomto roce byli přijati tito členové – Šedrdla Jan, - Povolný Vladimír, - Nevoral  Antonín, - Bulín Jan, - Adamec Josef, sbor měl řadu funkcí. Celou organizaci vedl starosta sboru,  jako další funkce byli : velitel, první podvelitel, druhý podvelitel, jednatel, pokladník, vzdělavatel , samaritán, zbrojmistr, strojmistr a 3 revizní účtu. Ve sboru se oslovovali bratři a sestry. V tomto roce byl starosta sboru Sláma Josef,  bylo zakoupeno  25 pracovních obleků, 15 kompletních opasků se sekyrkou, 100 m hadic. V témže roce zasahovali hasiči u třech požárů v obci.

 V roce 1948 se valná hromada konala 18. ledna , byli předneseny zprávy z uplynulého roku a volba nového výboru. Starostou byl potvrzen - Sláma Josef, velitel – Sedlák Jaroslav, - 1 náměstek Krejčí František,- 2 náměstek Kladivo Emil,- jednatel Adamec Josef, - pokladník Nejedlý Antonín, - zpravodaj Hubáček Josef, - vedoucí žen Palát Bohumil, - požární referent  Rožnovský František, - strojník Rychlík Jan,- zbrojník Ročák František, - první trubač Fiala Jan, - druhý trubač Povolný Vladimír. 17. Října1948 se konalo složení slavnostního slibu prezidentu a republice což každý bratr stvrdil svým podpisem.

 Z roku 1949 se dochovalo malé množství zápisů. Stav členské základny se však podstatně snížil. Víme jen , že dne 8.května 1949  byla přehlídka SDH v Hostěradicích. Sbor byl nastoupen po vyhlášení poplachu v 10 minutách, dále bylo zjištěno že stroj  motor. stříkačka zn. Fláder  nevyhovuje pro rozsáhlost  obce, byl dán úkol veliteli okrsku postarat se o nápravu.

 V roce 1950 byl počet členů 28 z toho jedna žena , přistoupily : Prudil Karel, Jelínek Josef , Sláma Jan, Jelínek Karel, 1.7.1950 byli na výborové schůzi rozděleny žňové hlídky, na schůzi byl také přítomen okrskový velitel bratr Vančura ze Skalice, který vysvětlil pořad hlídek a jejich povinnosti.

1.Dubna.1951 se konala řádná valná hromada kde opět byla  přečtena  zpráva z minulého roku a výbor pracoval ve stejném složení.

 14.4.1952 se na valné  hromadě volil  výbor v nových  funkcích:  předseda, místopředseda a velitel sboru, druhý místopředseda, pokladník, jednatel, organizační referent, osvětový referent, strojník, hospodář, referent  výcvikoví. Předsedou sboru byl zvolen Sedlák František. Do sboru přistoupili : Krčálová Herta, Hubáček Josef, Klika Stanislav, Frank Karel, Jindra Otakar, Juránková Františka, Kabelková Anna, Ludvík Josef, Krejčí Václav,Pelán Václav, Vančura František, Příhodová  Růžena, Papst Walter, Klika Karel, Kopeček Rudolf, Dočkal Jan, Hudecová Josefa, Kudláčková Anežka,Dočkal Julius, Košelík Václav, Hartman Ferdinant    8.června 1952 se uskutečnilo v naší obci okrskové cvičení za přítomnosti všech okolních sborů,

v odpoledních hodinách se konala parádní schůze všech přítomných sborů, s průvodem  celou vesnicí a zpět před hlavní tribunu horního náměstí.

                     img_0004.jpg

V roce1953 ke dni 31.12. bylo ve sboru 60 členů, z toho 48 mužů a 12 žen. Přistoupili tito noví členové: Škrabal Josef, Zemánek Zdeněk, Ilek Jan, Strnadová Marie, Bouzek Rostislav, valná hromada se konala 25.1.1953

 120 let - nelze v těchto řádcích popsat vše, co se ve Sboru událo. Jistě, tak jako ve všech spolcích a organizacích, tak i v našem Sboru se střídala léta úspěšná s vysokou aktivitou, s léty, kdy činnost byla na nízké úrovni, či mnohdy i víceméně utlumená . Víme že sbor dostal v roce 1958 od CO do vlastnictví požární automobil Praga RN  HS 16 v předu s nainstalovaným čerpadlem  a v zadní části uložené čerpadlo PS – 8, toto vozidlo sloužilo sboru až do roku 1977.

Přelom 50. a 60. let pracuje sbor v činorodé  práci  našich předchůdců, předsedou sboru  se stává společně  s velitelem až do roku 1964 Košelík Václav , velitem je Bulín Jan.  Od šedesátého roku je zde čilá práce s mládeži pod vedením Kladivo Emila . V roce 1964 se mění vedení, předsedou sboru se stává Sedláček Gabriel a velitelem Jelínek Josef.  Který se od roku 1968  stává předsedou  velitelem byl  zvolen Lapeš Zdeněk.

 

 

                                            70. léta dvacátého století

Obrazek

  Lapeš Z. Ludvík S. Buchta A. Ludvík J. Krejča O.

 Ludvík Z. Dusík Z.

Dusík J. Palát J.

 

 V této časové době se sbor aktivně zapojuje do kulturní činnosti v obci, pořádá r.1966 - 1972 tradiční posvícení, nejprve na náměstí v obci a posléze zde u hasičské (požární ) zbojnice. Samozřejmě že Sbor plnil svoje hlavni poslání, represi, družstva se zůčastňovala soutěží, prováděl různé práce pro obec, preventivní komínové prohlídky, údržba a čištění pož. nádrže.      

70_80-leta_0033.jpg

 

 

80. léta začínají příchodem moderní techniky, do sboru v roce 1975  je přidělena požární motorová stříkačka PPS 12 a v roce 1977 požární vozidlo DA 12 Avie,  která slouží dodnes. V roce 1974 dochází ke změně vedení a předsedou se až do roku 1989 stává pan Ludvík Josef , velitelem byl 1975  Poláček Josef, 1976 Příhoda Jan, 1985 se stává Tesař Josef . Žákovská družstva  od roku 1974 – 85 aktivně pracují.  Pod vedením tehdejší vedoucí Zdeňky Lapešové se družstva Hostěradic účastní závodů v dnes nevídaném počtu. V té době  se čtyři družstva žáků účastní soutěží ve všech kategoriích,  z nichž 3 postupují dále do oblastního a okresního kola .

                                              

70_80-leta_0005.jpg

V roce 1979 dochází po dlouhé době také pod vedením  strojníka  Zdeňka Lapeše  a  Milana Fialy k obnovení dorosteneckého družstva, s tímto kolektivem až do roku 1987 vyhráli všechna okresní a čtyři krajská kola, účastní se mnoha pohárových soutěží, pomyslnou třešničkou bylo první místo v prvním ročníku  národního finále dorostenců roku 1982 v Břeclavi. V té době již také úspěšně  pracují družstva dorostenek. Sbor pořádá soutěže o putovní pohár brigády Jana Žišky z Trocnova , Vánoční pohár, sbor za přispění obce pořádá okresní kola v požárním  sportu.

 

Celá 90. Léta  jsou roky nebývalé aktivity našeho sboru, netýká se to jen činnosti s mládeží a v požárním sportu, ale také řady kulturních akci, navázání spolupráce s jinými sbory či institucemi. Namátkou mohu vyjmenovat naše přátele z Horažďovic či Holašovic. Spolupráce s místním zemědělským družstvem při sběru cukrové řepy, dýňí a hroznů, či při brigádách pod Národním výborem na výstavbě vodojemu a nové  základní  školy.

 

 

V roce 1989 se ve sboru ujímá postu předsedy Jaroslav Klim a od roku 1990 do roku 1995 jeho syn Josef, dochází ke generační výměně v řadě funkcí a k útlumu aktivity  činnosti sboru na poli veřejném. Odešla převážná část starších  členů a zůstalo jen  pár jedinců, kteří se starali o údržbu a životaschopnost  techniky.

To se již však mílovými kroky blížíme k počátkům současných úspěchů a současnému postavení Sboru dobrovolných hasičů v Hostěradicích.

 Další kapitola je od Velikonoc roku 2000, kdy se podařilo vzkřísit myšlenku a obnovit sbor  za přispění zástupců obce. Na první schůzi byl zvolen starostou pan František Schneider , velitelem se stal Antonín Mízner a zvolil se celý nový výbor. V roce 2001 se také  plní přání všech generací hasičů.V rámci pracovních brigád došlo k vybudování výcvikového a sportovního hřiště se zázemím, které slouží jak našemu sboru, tak sousední  základní škole. Roku 2002 dostává obec od Energo regionu ČEZ  pro sbor první dotace, za které se po 18 letech pořizují nové pracovní a výcvikové oděvy a dále pak nové technické prostředky.  Bohužel, sbor organizuje a pracuje, ale hasičská zbrojnice je v havarijním stavu, chybí sociální zázemí. V roce 2002 – 2003 se realizuje projekt a příprava na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Přestavba proběhla v roce 2004- 05,kdy se konala slavnostní kolaudace zbrojnice. Ve sboru se plně obnovila práce s mládeží, pracují družstva mladších a starších žáků na velmi dobré sportovní úrovni.

                                            

 

Přestože sbor pokračuje v činorodé  práci  v roce 2006 dochází ke změně na postu starosty a velitele. Sbor má k dnešnímu dni 84  členů, z toho je 20 žen, 39 mužů a19 žáků. Výbor je 13ti členný, starostou je Petr Procházka, velitel Radek Kopeček. Ve sboru na vysoké úrovni pracují družstva žen a mužů a dosahují vynikajících sportovních výsledků. Členové aktivně pořádají tradiční pohárové soutěže, velikonoční a  mikulášské zábavy, provádí jarní sběry železného šrotu. Tím si sbor  získává pro svoji činnost  finanční prostředky, ze kterých se organizují dětské dny, dny otevřených dveří, poznávací výlety a  pořizuje se výstroj pro sportovní soutěžní družstva . 

                                                   

 

V mnoha obdobích nebyly zmíněny aktivity sboru mimo běžných hasičských povinností. Od samého založení sboru jeho zástupci doprovázeli své členy  na jejich poslední cestě. Je milé konstatovat, že sbor má pro svoji činnost velkou podporu obecního úřadu, který všemi prostředky zabezpečuje plnění našich požadavků a zajišťuje činnost hasičské jednotky Hostěradice.  A výsledek - po častých výkyvech naší činnosti v minulosti je o práci sboru slyšet. Náš sbor je stmeleným kolektivem, který ví, kde je jeho místo a který dokáže plnit požadované úkoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0050.jpg

img_0012.jpg

soucasnost-1990_2008_0006.jpg

soucasnost-1990_2008_0002.jpg

 

 

 

img_0005.jpg

70_80-leta_0032.jpg